12/11/2007 8' 42''
Català
son[i]a 25

El SON[I]A parla amb Charles Esche, director del Van Abbemuseum d'Eindhoven, i Manuel J. Borja-Villel, director del MACBA, sobre la dialèctica centre-perifèria i la realitat local. Dos museus amb realitats locals complexes que mostren un interès comú per les micronarratives que reflecteixen la complexitat de les seves realitats. Dues concepcions que entenen la col·lecció i el museu com una estructura que ha de crear un espai democràtic i de tensió entre diverses identitats i que es fonamenta en el treball en xarxa i la creació d'un arxiu rellevant.

Compartir
Son[i]aVan AbbemuseumCharlesEscheManuel J. Borja-Villelperifèriaarxiucol·lecció