15/10/2015 40' 0''

Amb música encarregada per a l'ocasió de NMO

Michel Feher és filòsof i teòric cultural. Fundador de Zone Books a Nova York, i president de Cette France-là a París, és autor de "Powerless by Design: The Age of the International Community". També va co-editar "Nongovernmental Politics" el 2007, al costat de Gaëlle Krikorian i Yates McKee. En la seva anàlisi i crítica del neoliberalisme imperant, Michel Feher proposa a través de les seves conferències una resposta radical per a l'activisme tradicional: contrarestar l'hegemonia dels inversors utilitzant les tàctiques natives del mercat financer. És a dir, respondre amb l'especulació en contra els valors del mercat financer, utilitzant les seves mateixes tàctiques i llenguatge, per donar forma al que ell denomina "investee activism".


SON[I]A parla amb Michel Feher sobre el programa neoliberal i sobre les repercussions que ha tingut a l'educació i la cultura. Analitza també el valor del llenguatge, tant en les seves arrels liberals com en la transformació que ha sofert en els últims anys mitjançant la economització de la política. Finalment, Feher explica també el paper que les noves tecnologies han exercit en el canvi de paradigma social i polític, i com han reformulat la concepció del públic.

Escaleta del programa
01:25 L'estructura del programa neolliberal

06:33 La semàntica del neolliberalisme

11:26 L'economització de la vida social


20:38 Institucions culturals i la promesa de la rendibilitat
26:31 Les xarxes socials i els individus basats en el crèdit

37:02 
La condició neolliberal i els seus reptes

Compartir
SON[I]AMichel Feherneoliberalismeactivisme2015bestshows